Karácsonyi nyereményjáték

Karácsonyi nyereményjáték 2019

Nyereményjáték szabályzat
(továbbiakban: Szabályzat)

Esemény:
Karácsonyi nyereményjáték

Időpont:
2019.12.03. – 2019. 12. 09.
1. A Royal Homes & Property Kft ( 1068 Budapest, Rippl Rónai u. 2. fszt. 9.) továbbiakban: ”Szervező”) 2019.12.03. – 2019. 12. 09-ig játékot indít facebook oldalán

2. A sorsoláson való részvétel feltétele, a sorsolás menete:

a) A sorsoláson kizárólag magyarországi lakhellyel rendelkező, 18 feletti természetes személyek vehetnek részt. További feltétel: A nyereményjáték kérdésére helyesen válaszolnak.

b) A Játékban nem vehetnek részt a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint ezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói valamit a Hatékony Marketing munkatársai.

3. 2019. december 10-én 3 db egyenként 10 000 Ft-os ajándékutalvány (IKEA, Manoshop, Frigodekor) kerül kisorsolásra a helyesen válaszolók között.

d) A nyerteseket a Szervező Facebook oldalán értesíti.
e) A nyeremény átvételének módja az IKEA utalvány postai úton a Manoshop és a Fridgedekor utalvány e-mailen kerül kiküldésre.
f) Amennyiben Szervező megkeresésére a nyertes 15 naptári napon belül nem reagál, vagy amennyiben a nyeremények átvétele a Szervező hibáján kívül meghiúsul, úgy pótnyertes kerül kisorsolásra változatlan feltételek mellett.

g) A Játékon való részvétel önkéntes. A Szervező felhívja a Pályázó figyelmét a Szabályzat figyelmes elolvasására. A Szervező semmiféle felelősséget nem vállal egyetlen felhasználóval vagy bármely más olyan személlyel szemben, aki a vonatkozó jogszabályok, szerződéses kötelezettségek, vagy a Játékszabályban foglalt rendelkezések megsértésével vesz részt a Játékban. Játékosok a Pályázat benyújtásával tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a nyertesség esetén a regisztráció során rögzített nevüket minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza.

h) A nyeremények másra át nem ruházhatók és pénzre nem válthatók.
i) Szervező a nyeremények minősége tekintetében szavatosságot nem vállal.
j) Szervező nem oszt szét a jelen Szabályzatban felsoroltakon túl egyéb nyereményt.

3. Adatkezelés

a) A játék résztvevőinek személyes adatait a Szervező további harmadik személyeknek nem adja tovább. A Szervező kötelezettséget vállal arra, hogy a résztvevők személyes adatait a hatályos jogszabályi rendelkezésekre figyelemmel, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv-ben foglaltaknak megfelelően kezeli. A jelentkező tudomásul veszi, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, adatai kezelését és feldolgozását a Szervező végzi.

4. Egyéb rendelkezések

a) A fentiekben részletezett szabályokat a Szervező jogosult egyoldalúan módosítani. A Szabályzat esetleges módosításait vagy visszavonását a Szervező azonnal közzéteszi saját honlapján. Valamennyi módosítás a közzététel időpontjától hatályos.
b) Szervező a jelen Szabályzatban foglaltakon kívül egyéb költséget nem visel, kötelezettséget nem vállal.
c) Szervező kizár minden felelősséget olyan tőle független, előre nem látható események (vis major) vagy harmadik személyek tevékenysége miatt, amely számára nem felróható módon következtek be, ideértve azt az esetet is, amennyiben a nyeremény átadása a Szervező nem felróható okból hiúsul meg, vagy a kampány idő előtti befejezésére kerülne sor.

d) Szervező fenntartja továbbá a jogot, hogy jelen Szabályzat feltételeit a sorsolás időpontjáig megváltoztassa.
e) Szervező fenntartja a jogot, hogy ilyen előre nem látható, a nyeremények átadásának meghiúsulását eredményező okok miatt a nyereményt bármikor megváltoztassa vagy visszavonja.
f) Szervező a sorsolás lezárulása után 10 napon túl semmilyen, a sorsolással kapcsolatos reklamációt nem fogad el.

g) A Játék lebonyolításához kapcsolódó egyéb feladatokat a Hatékony Marketing (székhely: 2013 Pomáz, Tátika út 15., adószám: 68220868-1-33, a továbbiakban: "Lebonyolító") végzi.

Záró rendelkezések
1. A Játék tekintetében a magyar jogszabályok az irányadók. A Játék során a jelentkezésekkel összefüggésben szerzett valamennyi adat csak a jelentkezők által a jelentkezéskor adott hozzájárulásnak, a jelen játék- és részvételi szabályzatnak és a Facebook elveknek megfelelően használható fel.
2. A játékot a Facebook nem szponzorálja, nem támogatja és nem hozható kapcsolatba vele. A Játékos az adatait a Játék Szervezőjének bocsátja rendelkezésére, nem a Facebooknak. A Játékos által megadott információk csak a játékadminisztráció céljára lesznek felhasználva. A Facebook nem vesz részt a Játék szervezésében, ezért a Játékban való részvétellel kapcsolatban teljes körűen és hiánytalanul mentesül a Játékból eredő kötelezettségek alól.